[responsive-menu]

Co nabízíme

Projekty vodovodů

Zpracováváme projekty výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících vodovodních řadů. Většinou se jedná o vodovody pro veřejnou potřebu. Projektujeme i složitější vodovodní systémy včetně objektů jako jsou čerpací stanice, dochlorovací stanice, armaturní komory, protirázovou ochranu apod. Vodovodní řady je možné realizovat z různých materiálů, nejčastěji z PEHD (vysokohustotní polyethylen) a z tvárné litiny opatřené vnější a vnitřní ochranou. Vodovody jsou pokládány v pažené rýze nebo jsou realizovány různými metodami bezvýkopových technologií.
Naše činnost zahrnuje všechny stupně projektové dokumentace včetně autorského dozoru.

Projekty kanalizací

Zpracováváme projekty výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících kanalizací, které zahrnují splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci i jednotnou kanalizaci. Navrhujeme a projektujeme i složitější systémy včetně objektů jako jsou čerpací stanice odpadních vod (ČSOV), odlehčovací komory, retenční nádrže, rozdělovací a spojné komory. Pokud to místní podmínky dovolí, navrhujeme kanalizaci gravitační. V některých případech může být výhodnější kanalizace tlaková nebo podtlaková. Kanalizace může být budována nebo rekonstruována v pažené rýze, některou z bezvýkopových technologií nebo hornickým způsobem v raženém tunelu.
Naše činnost zahrnuje všechny stupně projektové dokumentace včetně autorského dozoru.

Předprojektová příprava

V některých případech je výhodné před tím, než se rozeběhne projektová příprava, zpracovat studii, která navrhne varianty možných technických řešení a zhodnotí jejich výhody, nevýhody, finanční náročnost, provozní podmínky a možná úskalí investičního záměru.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je nezbytnou součástí přípravy investičního záměru, pro který je nutno získat územní souhlas nebo územní rozhodnutí a stavební povolení. Především je potřeba zajistit kladná stanoviska dotčených vlastníků nemovitostí, dotčených orgánů státní správy a dotčených správců inženýrských sítí. Vyřízení příslušných rozhodnutí má obvykle zásadní vliv na celkovou dobu trvání projektové přípravy před zahájením realizace stavby. Vzhledem k zákonným lhůtám a mnoha nejistotám v procesu povolování staveb doporučujeme zahájení projektových prací minimálně jeden až dva roky před plánovaným zahájením výstavby.

Autorský dozor

V průběhu výstavby se mohou vyskytnou skutečnosti, v jejichž důsledku je účelné, aby se stavba odchýlila od projektové dokumentace. Tyto odchylky však mohou mít mnohem širší souvislosti a důsledky, než je na první pohled zřejmé. Činnost autorského dozoru zajišťuje, aby změny oproti projektové dokumentaci měly žádný nebo pozitivní vliv na funkci a hodnotu stavebního díla.

Vodní díla

Projektujeme vodní díla, která jsou definována zákonem č. 254/2001 Sb. (Zákon o vodách – vodní zákon) v paragrafu 55. Jedná se o stavby, které povoluje speciální stavební úřad a jejichž projektování a výstavbu je nutné zabezpečit autorizovanou osobou podle zákona č. 126/2016 Sb. (Autorizační zákon). Mezi vodní díla patří například přehrady, hráze, vodní nádrže, vodovody, kanalizace.

Vodovodní a kanalizační přípojky

Projektujeme přípojky pro obyvatele obcí, kteří mají zájem o připojení na veřejný vodovod nebo kanalizaci. Vodovodní a kanalizační přípojky nad 50m délky jsou vodním dílem. Zpracováváme i projekty vodovodních a kanalizačních přípojek, které vodním dílem nejsou. Vyřízení příslušných povolení k realizaci přípojek provádíme pro zákazníky, kteří akceptují skutečnost, že se jedná o časově náročnou činnost.

PD – Projektová dokumentace

Jednotlivé stupně projektové dokumentace slouží k vymezeným účelům:

Studie

Kratší odborná práce, která může být součástí předprojektové přípravy.

DÚR Dokumentace k územnímu řízení

Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. (Zdroj: UNIKA, Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností)

DSP Dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby, kžádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení. (Zdroj: UNIKA, Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností)

DVZ Dokumentace pro výběr zhotovitele

Zákon o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. ….. 2016/Sb. s účiností od ……

DPS Dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná na základě územního rozhodnutí nebo z iniciativy stavebníka a využívaná pro kontrolní prohlídky staveb. Projektová dokumentace pro provádění stavby. (Zdroj: UNIKA, Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností)

DSJ Projektová dokumentace stavby jednostupňová

Dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracované dokumentace pro provádění stavby. (Zdroj: UNIKA, Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností)

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby

Příloha č.7 k vyhlášce č.499/2006 Sb.. (Zdroj: UNIKA, Sazebník pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností)

Pasport stavby

Zjednodušená dokumentace stavby.

Naše práce

Představujeme Vám ukázky realizací našich projektů. Konkrétní reference předložíme na základě vašeho požadavku.

Kontakty

Kancelář, korespondeční adresa:
Družstevní ochoz 1303/22
140 00 Praha 4 – Nusle

Tomáš Přibil
samostatný projektant, komunikace se zákazníkem

Mobil: 605 271 102
E-mail: t.pribil@kuby.cz

Ing. Robert Kubý
odborné vedení projektů, smluvní záležitosti

Mobil: 777 680 614
E-mail: r.kuby@kuby.cz

Identifikační údaje:

Ing. Robert Kubý
Chopinova 1564/8
120 00 Praha 2 – Vinohrady
IČ: 6952 0933
DIČ: CZ6806140781
Plátce DPH: ano

Evidence:
Úřad městské části Praha 2, živnostenský odbor

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.,
č.ú. 51-3705110297/0100

Map

Podporujeme

Pravidelnými příspěvky dlouhodobě podporujeme:   Borůvka Borovany,   Lékaři bez hranic